Pages Navigation Menu

usługi glazurnicze i budowlane w Warszawie

Zjawiska stopy procentowej, a gry liczbowe

Zjawiska stopy procentowej, a gry liczbowe

Inflacja, a losowanie lotto

Bardzo dobrym przykładem powyższego zjawiska stopy procentowej jest Polska, gdzie polityka dotycząca stopy procentowej już w latach 1998 – 2003 stanowiła podstawowy instrument, który był wykorzystywany przez Narodowy Bank Polski w ramach strategii dotyczącej bezpośredniego celu inflacyjnego. W tym okresie poziom inflacji znacznie odbiegał od krótkookresowych założeń, to i tak z roku na rok stawała się ona coraz niższa. Dobrym rozwiązaniem w dobie inflacji są gry liczbowe. Warto więc odnaleźć wyniki losowań z dnia wczorajszego bowiem duży lotek wyniki losowania z wczoraj zasługują na uwagę.

 

Dodatkowo od jesieni 2001 r. stopa inflacji kształtowała się nieco poniżej 4% i oznaczało to, że został zrealizowany cel wyznaczony już w „Średniookresowej strategii na lata 1999 – 2003”. Pomimo tego, że polityka stopy procentowej NBP stanowiła bardzo skuteczny instrument. W 2005 roku w Polsce stopy procentowe spadały. Wysokość ich była pochodną tego, jak naprawdę NBP i RPP oceniały stan oraz perspektywy inflacji na terenie całego naszego kraju. Zgodnie ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego realizowaną przez NBP to głównym celem polityki pieniężnej już od 2004 roku jest stabilizowanie inflacji i to w średnim okresie na poziomie 2, 5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.